Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: MESA DE CONTRATACIÓN

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-02-2018

Procedemento: ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN. "Axuda no Fogar no Concello de Ponteceso"

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-02-2018

Procedemento: DILIXENCIA CORRECCIÓN ERROS.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-02-2018

Procedemento: ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO RELATIVO AO"SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR"

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 31-01-2018

Procedemento: PREGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA Á CONTRATACIÓN DO SERVICIO DENOMINADO "AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE PONTECESO" Á ADXUDICAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON TRAMITACIÓN ORDINARIA É DOCUMENTACIÓN SIMPLIFICADA.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 31-01-2018

Procedemento: PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVOS PARTICULARES QUE REXERÁN Á CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO,MUNTIPLICIDADE DE CRITERIOS,É TRAMITACIÓN ORDINARIADA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE PONTECESO.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 31-01-2018

Procedemento: ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA DENOMINADO "REXENERACIÓN URBANA E HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DA PRAZA DO RECHEO"?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 22-01-2018

Procedemento: "ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA O SUMINISTRO DUN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 22-01-2018

Procedemento: "Desistimento do expediente de contratación tramitado MELLORA DA ACCESIBILIDADE E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE PONTECESO: PRAIA DE BALARÉS, HERMIDA, OSMO E RUTA PRG-148".

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 25-10-2017

Procedemento: "Adxudicación do contrato de obras para a mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos do Concello de Ponteceso: Praia de Balarés, Hermida, Osmo e Ruta PRG-148".

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 16-10-2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso