Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Expediente núm 4/2012. expediente de contratación das obras de Pavimentación de espacio público en Brantuas. Orzamento 53.765,40 + 18% de IVE: 63.443,17. exlixiuse o procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía e por considerarse o mais axeitado. invitouse a tres empresas 4º.- Ó abeiro do disposto no artigo no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público RD-Lexislativo 3/2011, constituí-la Mesa de Contratación para a adxudicación do contrato de que se trata coa seguinte composición( de conformidade co disposto na súa Disposición Adicional 2ª, apartado 10): . .- Presidente: o Sr. José Luis Fondo Aguiar .- Vogais José Pose Facal(concelleiro) Andrés Breijo Castrillón (Técnico municipal ) Cristina Castro Fuentes (Secretaria da Corporación) Lucía Mata Rodríguez (Interventora da Corporación) .- Secretaria: Julia Ures Villar ( funcionario do concello)

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-08-2012

Procedemento: Expediente 2/2012 de contratación do servizo - Creación da Rede de dinamizadores pondalianos, sinalización de rutas e plcas identificativas e puntos de información multimedia - Contrato administrativo de servizos. Licitación por procedemento negociado sen publicidade, por mor da cuantía. Prezo: 58850,42 (IVE engadido):49.873,23? +18% de IVE.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 26-07-2012

Procedemento: Expediente 3/2012 de contratación do servizo - Elaboración da páxina web, do Plan de promoción e divulgación do proxecto e a elaboración do mapa de rutas - Contrato administrativo de servizos. Licitación por procedemento negociado sen publicidade, por mor da cuantía. Prezo: 59086,14 (IVE engadido):50073? +18% de IVE

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 24-07-2012

Procedemento: Obra: proxecto para aforro enerxético da instalación do alumeado exterior na Rúa Aduana no termo municipal de Ponteceso. expediente nº 11/2010. Obra financiada polo Fondo de copensación Ambiental da Dirección Xeral de Administración Local. Importe da obra: 112.923,80?+20.326,28? de IVE: 133.250,08?. procedemento de licitación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-07-2012

Procedemento: Obra de Mellora de firme de camiño público de Pazos a Xornes financiada pola Excma. Deputación Provincial da Coruña a través dun convenio de colaboración. expte nº 12/2010 Procedemento de contratación: negociado sen publicidade por razón da cuantía ´con invotación a tres empresas capacitadas. importe da obra: 79.953,85? + 18% de IVE: 94.345,54?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-07-2012

Procedemento: obra de acondicionamento de pavimentos na Rúa do Crego - Concello de Ponteceso. Plan de Obras e Servizos de competencia municipal 2011 . Exp: nº 8/2011. procedemento negociado sen publicidade por razón da cuantía.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-07-2012

Procedemento: obra de refuerzo del cerramiento lateral derecho del campo de futbol do Cairo. expediente do Plan de Cooperación Local con Concellos 2011. exp: 9/2011 procedemento negociado sen publicidad

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-07-2012

Procedemento: Obra: Beirarrúas na rúa Vereda Expediente do Plan de investimentos municipais Expediente núm. 10/2011 Procedemento: negociado sen publiciade

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 03-10-2011

Procedemento: URBANIZACIÓN E DOTACIÓN DE SERVIZOS EN ZONAS PEONIS DO CAMPO DA FEIRA DA TRABE. EXPTE Nº 11/2011. Procedemento negociado sen publicidade por razón da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 03-10-2011

Procedemento: CONTRATACIÓN DA OBRA DE ELEVACIÓN DE PLANTA BAIXA EN EDIFICIO EXISTENTE DE SEMISOTO DESTINADO A SERVIZOS MÚLTIPLES EN XORNES. EXPEDIENTE Nº 7/2011. PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAL. ORZAMENTO: 122.033,91?+18% DE IVE:144.000,01?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 13-06-2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso